هموستات اندودنتیک ۶۰ درجه ( مخصوص فایل های شکسته )